Geodetické služby

Cenník prác

Geodetické programy

Vybavenie

Kto sme

Spoločnosť Geonik spol. s r.o. bola založená v roku 2000 piatimi spoločníkmi, ktorí už predtým dlhodobo vykonávali geodetické a kartografické práce formou živnosti alebo ako zamestnanci v iných spoločnostiach. Od roku 2006 pokračujeme ako Geonik Plus spol. s r.o. Odbornú prácu v spoločnosti vykonávajú výhradne spoločníci, čím je zabezpečená maximálna snaha o dosiahnutie vysokej kvality geodetických prác.

Katastrálna geodézia

Majetkoprávne usporiadanie pozemkov

Porealizačné zameranie stavieb ku kolaudácii

Zameranie rozostavaných stavieb

Oddelenie parciel

Vyňatie parcely z poľnohospodárskej pôdy

Kontrolné zamerania pozemkov

Vyznačenie vecného bremena k pozemkom

Vyznačenie vecného bremena k inžinierskym sieťam

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Inžinierska geodézia

 1. Vytyčovanie stavebných objektov
 2. Osadzovanie technologických objektov
 3. Kontrolné meranie a vyhodnotenie žeriavových dráh
 4. Polohopisné a výškopisné podklady pre projektovú dokumentáciu
 5. Porealizačné zameranie inžinierskych sietí (vodovod, plyn a pod.)
 6. Účelové mapy veľkých mierok
 1. Kubatúry (výkopy, odkopy, haldy, skládky)
 2. Sledovanie sadania objektov metódou veľmi presnej nivelácie
 3. Sledovanie priestorových posunov objektov
 4. Kontrolné merania pri osadzovaní technológií v závodoch
 5. Zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 6. a iné geodetické práce

Kvalitnými prístrojmi, dlhoročnými skúsenosťami a odbornými vedomosťami zabezpečujeme profesionálnu úroveň našej práce. Využite naše znalosti vo svoj prospech.