Geodetické Programy

GEO-SK 6

výkaz výmer jednoducho a rýchlo

Geo-Sk je program určený na urýchlenie zostavenia, písomných častí geometrických plánov pre širokú geodetickú verejnosť. Je nezávislý na grafických programoch ako sú Geoplot, Microstation, AutoCAD alebo Kokeš, pracuje ako samostatná aplikácia pod OS Windows. Program je vyvíjaný geodetmi ktorí na ňom pracujú už od roku 2000.

Základné funkcie

Výkaz výmer

GP a vytyčovací náčrt

ZPMZ

Výpočtový protokol

Register katastrálnych území

Editor druhov pozemkov

Prehliadač databáz ISKN

Iné funkcie

 1. Export do programu MS EXCEL, výkaz výmer "C" aj "E" tlačivo, popisové pole (tabuľka) GP a ZPMZ
 2. Export údajov do formátu výkaz výmer XML pre VUK podľa príslušného predpisu
 3. Výpočty povolených odchýlok vo výmerách pre všetky mierky mapy a typy výpočtov
 4. Tlač všetkých použitých tlačív v programe aj v nevyplnenej forme
 5. Prevod údajov zo siah na m2
 6. Výpočet plošnej zrážky
 7. Import údajov z CSV súboru programu Geoplot
 8. Import údajov z TXT súboru programu KOKEŠ - GP

Viac informácií

Do programu sa priebežne doplňujú nové funkcie aj podľa požiadaviek užívateľov, nové verzie sú uvoľňované približne v mesačných intervaloch a sú pre užívateľov so zakúpenou licenciou poskytované zdarma minimálne po dobu jedného roka od zakúpenia. Od roku 2000 bola iba jedna platená aktualizácia aj to z dôvodu prechodu zo softwarovej ochrany programu na HW USB kľúč. Poradenské služby sú poskytované telefonicky, je možné dohodnúť aj predvedenie programu vo Vašej kancelárií. Program obsahuje všetky vzory Výkazov výmer zo smernice ktoré možno jednoduchým spôsobom načítať a prezrieť si spôsob zadania údajov voľby parametrov čo uľahčuje následné zostavenie vlastného výkazu výmer. Pre spustenie programu je požadovaný operačný systém Windows 98, SE, ME, Windows 2000, XP, VISTA alebo Windows 7. Hardwarové požiadvky sú totožné s požiadavkami OS Windows. Dokumentácia je vo formáte PDF, na prezeranie dokumentácie priamo z programu je nutný Acrobat Reader 7.0 alebo novší.

Objednávky programu zasielajte na: sivak@geonik.sk alebo na tel. č. 0905/432177, tel./fax: 037/6503819.

Stiahnite si

Nová verzia je zdarma pre všetkých užívateľov so zakúpeným HW-USB kľúčom bez rozdielu či mali zakúpenú predchádzajúcu verziu 4 alebo 5.

Prechod na verziu 6 s dôvodu nových knižníc DLL nie je možný formou jednoduchej aktualizácie, je potrebné kompletne preinštalovať program . Stiahnutý súbor ZIP si rozbaľte do dočasného adresára a spustite inštaláciu súborom "Setup.exe" a pokračujte podľa pokynov inštalačného programu. Nie je potrebné znovu inštalovať ovladače na HW-kľúč.

Program sa štandardne nainštaluje do adresára C:\Program Files\geosk6 (ak ste pri inštalácii programu nezvolili vlastné umiestnenie). Pokiaľ si chcete prevziať nastavenia z predchádzajúcich verzii programu je potrebné prekopírovať súbory s príponou " VVV " z predchádzajúcej verzie programu. Predchádzajúce verzie boli takisto štandardne nainštalované v adresári "C:\Program Files" a môžu sa nachádzať v adresároch "Výkaz výmer" "Geo-SK4" alebo "Geo-SK5". Prevzatím súborov VVV bude nová verzia používať zoznamy mien pre položky "vyhotovil", "zameral", "autorizačne overil", "vyhotoviteľ" zoznam druhov pozemkov pre poz.knihu, nastavenia XML a.p. tak, ako ste ich mali zadané v predchádzajúcej verzii programu. Pri prvom spustení verzie 6 v nastavení programu kliknite na záložku "Zástupca-Priradiť k..." a následne kliknite na tlačítka "Zástupca na ploche" a "Registrácia prípony VV" aby sa nastavenia presmerovali na novú verziu programu 6.

Stiahnuť GEO-SK6
Verzia 6.0.0.824 (18 MB) z 9.1.2010

 • Aktualizovaný register katastrálnych území
 • Zmeny kódov druhov pozemkov a stavieb v zmysle novej vyhlášky platnej od 1.12.2009
 • Centrálny register užívateľov pre XML a popisové polia GP, ZPMZ (vyhotovil, vyhotoviteľ, autorizačný overovateľ)
 • Odstránená chyba v popisovom poli GP a ZPMZ (zobrazenie dátumu väčšišho ako 1.1.2010 spôsobí chybu č. 35773)
 • Do GEOSK6u sú zapracované nové-opravené DLL knižnice pre tlač od spol.Microsoft, čo umožňuje meniť nastavenia tlačiarne ( kópie, orientácia stránky, výber tlačiarne a.p. ) štandardným spôsobom ako v iných GEOSK6och ( cez tlačítko "Preferencie" v okne TLAČ), čiže zmeny ktoré urobíte sú platné len pe GEOSK6 GEOSK a neovplyvňujú systémové nastavenia tlačiarní.
 • Vo verzii 6 už nemožno do položky vyhotoviteľ GP tlačiť priamo textové údaje vyhotoviteľa, v registri užívateľov je však možné z textových údajov z predchádzajúcej verzie GEOSK6u vytvoriť obrázok vo formáte BMP a ten si nastaviť ako tlačový výstup do položky "Vyhotoviteľ" v popisovom poli (tabuľke) GP.

Pre užívateľov s USB kľúčom, ktorí už majú nainštalovanú niektorú z predchádzajúcich verzii 6.0.0.xxx (821,822,823,824..... ) . Nie je potrebná inštalácia rozbaľte stiahnutý súbor ZIP a súbor "vv.exe" iba nakopírujte do adresára programu GEO-SK (štandardne c:\program files\geosk6 - ( pokiaľ ste pri inštalácii nezvolili iné umiestnenie) a premažte starú verziu súboru "vv.exe" novou. Pre aktualizáciu starších verzii programu ( Geo-SK 4 a 5) je potrebné najprv vykonať kompletnú inštaláciu verzie 6.

Stiahnuť aktualizáciu
Verzia 6.2.0.920 (3.7 MB) z 01.04.2021

Nie je potrebná inštalácia, stiahnutý súbor ZIP rozbaľte a súbor "setup.vvv" nakopírujte do adresára v ktorom je nainštalovaný program GEO-SK a prepíšte starú verziu súboru novou. Pokiaľ register katastrálnych území obsahuje neaktuálne alebo chybné údaje napíšte nám na geonik@geonik.sk správne údaje, register opravíme a dáme k dispozícii všetkým užívateľom programu.

Stiahnuť register
Aktualizácia z 10.6.2015

Inštalačné súbory ovladača na HW USB kľúč pre OS Windows 98, 2000, XP, Vista, 7

Stiahnuť UsbKeyDriver

GEO-SK6 6.0.0.824

Veľkosť 18 MB (z 9.1.2010)

Aktualizácia 6.2.0.920

Veľkosť 3.7 MB (z 01.04.2021)

Register katastrálnych území

Veľkosť 192 KB (z 10.6.2015)

UsbKeyDriver

Veľkosť 1.95 MB